broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Alnaelvas venner -
Medlemsskriv 5, 2004

Publisert  11.08.03
Sist endret  11.08.03
 

ALNAELVAS VENNER
(Tilknyttet Oslo Elveforum)
Postboks 10 Lindebergåsen 1003 Oslo -
Tlf./E-mail: 22 32 45 24 - gulichse@online.no


Kjære medlemmer - her kommer medlemsskriv nr. 5 i år - der vi starter med å ønske nye medlemmer velkommen. Det er hyggelig å registrere at interessen for Alnaelva er voksende, og at det gir utslag på medlemstallet. Vi har nå passert 170, hvorav ca. 30 foreninger og borettslag. - Til dere nye, og andre av våre medlemmer, har dere E-postadresse er vi glad for å få den for tilsendelse av medlemsskriv. - Ellers vil alle nye få tilsendt Vedtektene senere - senest ved innkalling til årsmøtet.

Vi har mye på hjertet og ikke alt kan sies i noen få linjer. Men vi starter med program i august og september - og tar ellers med så mye som det er plass til innenfor portogrensen.

1 - Tirsdag 10. august - "Ridderturnering - Allidrettsdag"
2 - Lørdag 21.august - Grillarrangement spesielt beregnet for seniorer.
3 - Torsdag 23. september - LYSVANDRING - med eget
4 - TURMARSJOPPLEGG
5 - Andre vandringer... Det blir et par vandringer til i år. Vi kommer tilbake til dette i neste medlemsskriv - om en måneds tid.

Ellers litt mer om de enkelte tiltak:

1 - "RIDDERTURNERING - ALLIDRETTSDAG"
i Alnaparken tirsdag 10. august - et opplegg i regi av Furuset Allidrett i samarbeid med Skolefritidsordningen i bydelene Alna og Stovner - samt Alnaelvas Venner, Bydel Alna, Trosterudstallen, Frilansene, Blekkulf, Groruddalen Frisbeeklubb og OOF.

2 - GRILLARRANGEMENT I ALNAPARKEN
lørdag 21. august kl 13.00 - Et samarbeids-opplegg mellom ALVs Alnagruppe og Furuset Vel. - Seniorene på Furuset Seniorsenter er spesielt invitert, men andre seniorer er også hjertelig velkomne! - Deilig grillmat ved Vidar, sang og musikk - med mulighet for en svingom i gresset! - Pris kr. 100,oo. - Salg av billetter i Furuset FORUM og Furuset Seniorsenter fra mandag 16. august eller påmelding over telefon 22 32 45 24 - Karin Gulichsen eller 95 20 46 73 Vidar Noreng - Velkommen!


3 - LYSVANDRINGEN
torsdag 23. september

Lysvandring


samme dag og tid som Akerselva - ut fra et ønske om samkjøring og spredning av vandrere. (De har svært mange vandrere - ca. 20.000 - vi har god plass til flere. - Men vi tenker ikke å konkurrere med Akerselva. Det er heller ikke mulig. Deres opplegg langs den ca.8 km lange elva er ganske storslått. Det er bydelene langs elva som har ansvaret for opplegget som bl.a. støttes økonomisk av Rådhuset. - Det gjør ikke vårt opplegg - foreløpig i alle fall. Budsjettet for Lysvandringen langs den omtrent dobbelt så lange Alnastrekningen er ganske beskjedent i forhold til Akerselva. - Vi gjør det på vår måte.

Hovedhensikten er en kombinasjon av å gjøre Alnaelva mer kjent - for derved å øke interessen for utbedringer - og å gi den spesielle opplevelsen det er å gå langs en fakkelsatt strekning i høstmørket - ved Høstjevndøgn - dag og natt er like lange..

Hele strekningen fra kildene til Kværner i Svartdalen/Gamle Oslo blir lyssatt med ca. 2.500 boksfakler - også der hvor elva (foreløpig...) er lukket. - Har noen anledning til å hjelpe til med utsetting av faklene - eller rydde opp etterpå - så blir vi glade for det. - VI TRENGER HJELP - både til dette og annet!

Det tar vel 3 timer å gå hele strekningen. Det går innenfor tidsrammen kl 1900 - 2230, men da skal man gå jamt! Noen vil velge dette, men de fleste vil nok velge sin bit av strekningen også for å få med innslag langs vandringen.

Vi kan selvfølgelig ikke unnlate å fremheve Hølaløkka i denne forbindelse. Åpningen av Oslo kommunes første store Alnaelvsatsning markeres i august. Det er i hovedsak Vann- og avløp og Friluftsetaten som har hatt ansvaret for å planlegge åpning av Leirfoss - og ledet vann ned i ett opparbeidet vannspeil. Der vil det etter hvert vil bli mulig å ta seg en dukkert, kanskje også prøvet fisket? - eller bare kose seg langs "strandkantene". - Egil Bendiksen, som også er vår rådgiver - har deltatt i utformingen av beplantingen. - Det blir fint!

Hølaløkka 2004
- Hvor Leirfoss og Hølaløkka ligger? - litt nord for Grorud jernbanestasjon, mot bakkene i Grorudveien. Grorudveien 55 har vært en møteplass for mange av oss i lang tid, men selve inngangen til anlegget blir i Stanseveien.

Turmarsj - som en egen del av Lysvandringa. Hølaløkka blir også i fokus i forbindelse ved at det i samarbeid med Furuset Allidrett legges opp til en turmarsj i et åttetall rundt nyanlegget og Alnaparken. Denne er en merkemarsj og er godkjent av Turmarsj-forbundet. Man kan velge 5 eller 10 km. Start og innkomst ved Grorud Jernbanestasjon. - De som vil delta på denne må melde seg på ved startstedet

Merket eller Pin blir også tilgjengelig for alle andre deltakere på Lysvandringa, idet den vil bli solgt langs ruta, blant annet på ALV-stands..

Økonomisk - foreløpige meldinger om støtte er mottatt fra Bydel Alna, som imidlertid ikke utbetaler midlene før etter mottatt rapport - dvs nov./des. Det betyr at vi også i år må låne for å dekke opp disse midlertidig. Videre fra. Friluftsetaten, Oslo Elveforum, Plankontoret for Groruddalen og Furuset Allidrett (i forbindelse med marsjopplegget). Hovedkostnader er fakkelbokser, annonsering og løpesedler - og budsjettet for dette er ikke helt i havn - enda!

OBS - vi har fortsatt plass til innslag langs ruta. Er man interessert i dette, så henvender man seg til en av følgende:

- Bydel Gamle Oslo - (Bydelen deltar ikke i opplegget, alt ivaretas av ALV) - Kontakt er Sølvi Eilertsen, 92 602 525 - soe-eil@online.no

- Bydel Alna - (Bydelen deltar opplegget). Kontakter: Karin Gulichsen, 2232 4524 - gulichse@online.no - Knut Kirkesund - 22 64 92 09.

- Bydel Grorud - (Bydelen deltar i opplegget) - Erik Aurbakken - 22 25 65 36 eller Ole-Jørgen Pettersen - olej.pettersen@bgr.oslo.kommune.no

- Bydel Stovner - (Bydelen deltar i opplegget med vandring langs Tokerudbekken ved Bånkall gård) - Bjørn Holm - 23 47 10 00 - bjorn.holm@str.oslo.kommune.no


Det gjøres oppmerksom på at det er enkelte retningslinjer for å delta med innslag, bl.a. er det ikke tillatt med kommersielt salg - ei heller direkte reklame. Dette er Alnaelvas Venners arrangement, som innebærer at man har hovedansvaret og er forpliktet til å følge retningslinjer som for eksempel gis av Friluftsetaten. - Har man spørsmål i denne forbindelse, kontakt Karin Gulichsen - 22 32 45 24.

DETTE BLE IKKE KORT .... , men vi synes det er viktig å få gi ekstra informasjon om tiltaket til våre medlemmer. For øvrig vil det senere bli spredd løpesedler som vil være klare i månedsskiftet august/september. - Har man anledning til å hjelpe til med dette på en eller annen måte - er vi takknemlig for det!! - Ellers kan man også lese om tiltaket på vår nye

HJEMMESIDE
www.alnaelva.no - Vidar Berget har hjulpet oss med å etablere hjemmeside, - takk Vidar! Det er Alnaelvas Venner ved leder som er ansvarlig redaktør, mens utleggelse og ajourføring av stoff m.v. vil bli ivaretatt av et redaksjonsutvalg bestående av medlem Vidar Berget, medlem Arne Eilertsen og nestleder Jon Tanung.

"ELVELANGS"
(i dagslys!) - Visste du at Oslo har hele ni åpne elver og mangfoldige bekker som fyller dem med vann før de renner ut i fjorden - sett eller usett? - Slik starter den nye Turguiden til elvene i Oslo, der styremedlem i ALV Karsten Sølve Nilsen har skrevet avsnittet om Alnaelva. - Boken anbefales! - Pris er 249,oo (altså 250,oo!) Kjøpes den gjennom oss,

Elvelangs


TURVEI 10
Nok en bit turvei er ferdigstilt og åpnet. Det er strekningen langs Tokerudbekken ved Maria Dehlis vei. Det er blitt et vakkert tilskudd til turveiopplegget i Groruddalen, og vi kan bare gratulere oss alle - inklusive Friluftsetaten - med dette, og anbefale en tur!
(Se bilder her


HØRINGER/UTTALELSER - REGULERINGSSAKER .

- Områdeprogrammenet for Alfasetmorenen og Nyland, Alnabru og Grorud,
- Høyhus Arnljot Gellines vei - der vi anførte at vegetasjonen langs Alna må sikres,
- Breivollveien 27, 29 og Smalvollveien 64
- Nils Hansens vei 18 - 20 - der vi gikk i mot riving av Oslos siste! teglverksovn.
Samt at følgende tre saker - med høringsfrist i slutten av august - er under arbeid:
Kværnerområdet i Lodalen - Bryn, Rammer for videre knutepunktutvikling - Slettaløkka 47.


For ordens skyld nevnes at vi begrenser oss til å delta i høringer m.v. som har direkte med elva og områdene langs denne å gjøre - ut fra det som står i formålsparagrafen for ALV: "Alnaelvas Venner, som er lokalisert i Oslo kommune, er en frivillig Venneforening til i varetakelse og opparbeidelse av Alnaelva og dens nærområder som et friområde for rekreasjon og glede." - Høringsuttalelser vil etter hvert bli lagt ut på hjemmesidene

SPESIELLE MØTER ELLER SAKER:
- Henvendelse fra Oslo Elvepadleklubb vedrørende elvepadling i Alna. Styret har besluttet å se nærmere på aken.

- Møte med Friluftsetaten i juni - der vi tok opp flere saker som vi har på arbeidsplanen. - Konstruktivt møte, selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle ønsker eller synspunkter.

- Alnaelva og Akerselva, i byhistorisk sammenheng - en interessant artikkel ved Karsten Sølve Nilsen i Akers Avis. Denne vil bli lagt ut på www.alnaelva.no..

- Henvendelse fra OOF om deltakelse i bydelsutvalg i forbindelse med å lage kommune-delplan for friluftsliv. Hensikten er å kartlgge behovet for investeringer til nyanlegg og områder som kan benyttes for friluftsformål." - Oslo og omland friluftsråd bistår Friluftsetaten med dette arbeidet (Mer info finnes på www.fri.oslo.kommune.no og www.markanytt. ) - Det ser ut som ALV blir representert i tre av disse utvalgene.

- Blå liste for Oslos elver - et arbeid i regi av Oslo Elveforun - og skal være et planverktøy for kommunale etater, bydelene, Oslo Elveforum og elveforeningene, som Alnaelvas Venner. Den vil bestå av en kartversjon og en tekstdel. Selve vassdragene og sidebekker skal dokumenteres på kart. - Arbeidet koordineres av landskapsarkitekt Sigrun Gilleberg, som er engasjert av Oslo Elveforum for oppgaven. Økonomisk er dette muliggjort ved midler fra Friluftsetaten.

Dette er et omfattende og tidkrevende sporingsarbeid når det gjelder sidebekker, som i denne omgang avsluttes 15. august. For ALV ivaretas arbeidet av medlem Vidar Berget og styremedlemmene Karsten Sølve Nilsen og Erik Aurbakken.

- Rusken - Superrusken - Årets Superrusk i Groruddalen avvikles 21. og 22. september. Siden dette er dagene før Lysvandringen har vi svart at vi ikke kan delta i år. Vi klarer det simpelthen ikke rent administrativt. - ALV har deltatt i elveruskarbeid tidligere og vi hadde også en egen i vår. Men for å være ærlig - og det skal man jo av og til - så har vi ikke helt fått taket på dette. Årsaken er flersidig, men har mye med tid og ressurser å gjøre. Nå vil styret på en måte sette seg selv på skolebenken - fortrinnsvis i samarbeid med Friluftsetaten og Vann- og avløp. Så får vi se hva vi kommer frem til for senere

- Lysbilder - Takk til medlem Astrid Bjerke som har gitt oss 4 kassetter med lysbilder fra områder langs Alnaelva. Bildene er tatt av nå avdøde Henry Bjerke, og vil bli benyttet ved orienteringer om elva. Tusen takk, Astrid!

ALVS ØKONOMI
er ikke noe å skryte av..... I øyeblikket er kassa ganske tom, som bl.a. skyldes innkjøp av fakler til Lysvandringa - samt at enkelte større regninger (større for oss!) er i kjømda - herunder ny bestilling av ALV-gensere og T-skjorter. Men det er også noen penger, selv om de i hovedsak er øremerkede midler.

Plankontoret/Miljøsonemidler - Det gledet oss stort når vi i juni fikk brev fra Plankontoret for Groruddalen om tildeling av kr. 75.000 av Miljøverndepartementets miljøsonemidler. Vi hadde søkt om midler til bro (ved Smalvollen), grill- og rasteplasser, lysvandringen og spesiell skilting. Syttifem tusen strekker selvfølgelig ikke til her, men det var et betydelig beløp i forhold til det de hadde å utdele i denne forbindelse. Takkebrev er sendt, samt at vi har hatt en samtale om saken. - Så får vi håpe at vi klarer å bruke midlene etter forutset-ningene, med tre grill-/rasteplasser på førsteplass - (Svartdalen, Smalvollen, Badedammen på Grorud. - Dette vil ta mye av midlene, inklusive kr. 40.000 fra Toyota. Disse midlene er ikke helt klare enda, idet bestemmelsene bl.a. sier at man ikke får gi reklame for eksempel i form av et lite skilt der det står "Gitt av Toyota". - Akers Avis har så langt hatt et relativt stort oppslag om saken, med bilde av representanter for de tre aktuelle samarbeidspartnerne - Plankontoret, Toyota og ALV. (Forvaltning - Næringsliv - Frivillige organisasjon - en god samarbeidskombinasjon!)

........det ble mye denne gang - men det skjer også mye i Alnaelvas Venner. Takk til alle som på en eller annen måte er med på å dra lasset! For øvrig ønsker vi en fortsatt god sommer - det gjelder å nyte dagene mens man har dem!

Vennlig hilsen
STYRET
v/Karin Gulichsen
leder