broHovedside
Vedtekter
Styret
Kontakt
Bli medlem
Virtuell tur
Alnas kilder
Oslo Elveforum


Lysvandring
Planarbeid ved Kjelsrudbekken
Publisert  18.05.06
Sist endret  18.05.06
 
Statens veivesen har kommet med en utlysning av planarbeid på et område som bl.a. omfatter NRF-tomta. Her sitert fra Aftenposten:

Statens vegvesen

Statens vegvesen


Statens vegvesen er en moderne etat som har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger og tilhørende riksvegferjetilbud. Vi har også ansvar for tilsyn med trafikanter og kjøretøy. Trafikksikkerhet og miljø er viktige satsningsområder i vårt arbeid.


Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid
I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1.1 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for rv 191 Nedre Kalbakkvei, pasell Strømsveien - Alfasetveien og Strømsveien øst for Nedre Kalbakkvei i bydel Alna.

Arbeidet er varslet tidligere, men ny varsling gjennomføres fordi planområdet er utvidet.

Planarbeid


Hensikten er å bedre fremkommeligheten for godstrafikk med bil til terminalområdet på Alfaset/Alnabru og fremkommeligheten for busstrafikk i Strømsveien og Nedre Kalbakkvei.

Planarbeidet vil i hovedsak gjelde ombygging av krysset ved Alfasetveien, endring av Nedre Kalbakkveis tverrprofil, justeringer av gang- og sykkelvegtraseeer, flytting/sammenslåing av bussholdeplasser i Strømsveien, midlertidig riggområde og eventuelle omlegninger av adkomster.

Spørsmål rettes til Ivar Holtan, tlf. 24 05 80 90.

Eventuelle kommentarer sendes til Statens Vegvesen, Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer innen 9. juni 2006.Kjelsrudbekken


Kjelsrudbekken på planområdet